Cyngor Cadarn Am Ddewis Coleg Mawr

Peidiwch â gadael i unrhyw un, gan gynnwys chi eich hun, eich pwyso i ruthro eich datganiad neu’ch dewis o bwys. Yn y rhan fwyaf o golegau a phrifysgolion, yr ydych yn mynd i dreulio o leiaf ddwy flynedd yn gwneud dosbarthiadau addysg cyffredinol beth bynnag. Defnyddiwch y rhain i archwilio gwahanol lwybrau a chaeau o ddiddordeb er mwyn wingo i lawr i’r hyn sy’n eich cyfarrhoi chi.
Os ydych yn cael trafferth gydag un neu fwy o’ch cyrsiau coleg, gofynnwch am gymorth tiwtora. Mae llawer o fyfyrwyr Coleg yn meddwl ei fod yn costio ffortiwn i logi tiwtor; y gwir yw bod y rhan fwyaf o gampysau colegau’n darparu gwasanaethau tiwtora rhad neu am ddim i’w myfyrwyr. Siaradwch gyda cwnselor ariannol am fwy o wybodaeth.Os ydych yn ystyried ymuno â ffraethineb neu sorority, cymerwch yr amser i edrych i mewn i ‘ r hyn sydd gan bob tŷ unigol i ‘ w gynnig. Er bod tebygrwydd, mae llawer o dai yn wahanol o ran y mathau o wasanaeth cymunedol y maent yn eu gwneud, y mathau o weithgareddau sydd orau ganddynt, a ‘ r agwedd gyffredinol y maent yn ei phortreadu.
Gofynnwch am yr enwau a’hyn rhifau gan rai pobl ym mhob dosbarth er mwyn I chi allu eich llenwi ar yr hyn a gafodd ei orchuddio yn y dosbarth a rhannu eu nodiadau gyda chi a rhoi unrhyw waith I hyn a gafodd ei neilltuo I chi fel na fyddech chi’n mynd ar ei hôl hello yn eich Gwaith.
Cyn gynted ar ôl y dosbarth ag y bo modd, ailgopïo eich nodiadau. Dylai unrhyw adolygiad a wnewch gael ei wneud yn gyflym iawn ar ôl dosbarth ac yna eto ychydig ddyddiau yn ddiweddarach. Mae teipio ‘ ch nodiadau ‘ n cael ei argymell yn fawr oherwydd bydd yn eich helpu i ddysgu a threfnu ‘ r deunydd. Bydd hefyd yn haws eu hadolygu cyn profion os cânt eu teipio a’ un trefnu’ n Daclus. Yn ogystal, mae ‘ n haws cymryd rhan mewn grwpiau astudio a rhannu eich gwybodaeth os yw mewn fformat y gall eraill ei ddehongli! Ar ôl I chi dderbyn eich amserlen dosbarth, mae’ n well trefnu eich amser astudio. Gyda dosbarth ac amserlen astudio wedi’ u mapio, gallwch greu’ drwy strwythur caredig a fydd yn eich helpu I fynd drwy bob dydd a gwneud y mwyaf o’ ch amser.
Os ydych yn ceisio gwneud rhywfaint o arian ychwanegol pan fyddwch i ffwrdd yn yr ysgol ac nad ydych am iddo ymyrryd â ‘ ch astudiaethau dylech edrych ar astudiaeth waith. Y rhan fwyaf o ‘ r amser byddwch yn gallu cael swydd o fewn eich maes astudio a gallwch ddysgu rhywbeth mewn gwirionedd. Mae’ r rhain yn mynd I fod y bobl yr ydych yn treulio gweddill y flwyddyn gyda nhw felly mae’ n intelligent iawn I wneud ffrindiau gyda nhw ar unwaith.

Peidiwch â bod ofn cymryd rhan ar y campws. Nid yw Coleg yn ymwneud ag astudio ‘ r dydd a ‘ r nos yn unig. Mae angen i chi fynd allan a darganfod pethau y gallech eu mwynhau yn y diwedd. Mae cymryd rhan mewn rhaglenni campws yn ffordd wych o dreulio eich amser tra ‘ n bod yn gynhyrchiol ar yr un pryd.
Os ydych yn ceisio cael y gorau allan o ‘ r dosbarth yna dylech eistedd yn y rhes flaen. Mae hyn yn eich galluogi i gadw ‘ ch sylw, ac yn eich cadw i ganolbwyntio ar y ddarlith. Rydych yn fwy addas i ateb cwestiynau oherwydd ni allwch weld yr holl lygaid yn y dosbarth arnoch chi.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r drefnlen yn ogystal â lleoliad eich dosbarthiadau cyn i’r ysgol ddechrau. Cynlluniwch eich llwybrau i fynd o ddosbarth i ddosbarth yn effeithlon. Dylech hefyd ddod o hyd I leoliadau allweddol eraill a’un plotio ar fap. Dewch o hyd I program gadarn ar gyfer rheoli eich dyddiadau cau a chyflwynwch eich ceisiadau yn brydlon.
Gadw in eich astudiaethau. Gall y coleg fod yn amser hwyliog, gyda llawer o brofiadau newydd, ond mae ‘ n hollbwysig cofio pam rydych chi yno. Cymerwch yr amser I ofyn I athrawon a myfyrwyr eraill am assistance, a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eich gwaith cartref wedi’ I wneud pan fydd angen I chi wneud I’ ch graddau aros yn gryf.

Fel y gwyddoch, nid yw ‘ r coleg yn ymwneud yn gyfan gwbl, ni waeth pa ffilmiau allai fod gennych i gredu. Mae’ n rhaid I chi ddysgu gosod ffiniau yn eich bywyd er mwyn gwneud lle’m ddigon o amser astudio yn ogystal â’ r amser chwarae. Bydd yr awgrymiadau uchod yn eich helpu i wneud hynny fel eich bod yn gallu bod yn llwyddiant academaidd a chael ychydig o hwyl ar hyd y ffordd yn ogystal
Manteisiwch ar y gweithgareddau a ‘ r cyfleusterau sydd ar gael ar gampws eich coleg. Mae llawer o gampysau yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau rhad ac am ddim ac yn rhad i fyfyrwyr, o gyngherddau i ffilmiau ffilm. Mae ganddynt hefyd ganolfannau ffitrwydd, pyllau a chyfleusterau hamdden eraill. Gallwch hefyd ymuno â chlybiau neu grwpiau sydd wedi ‘ u canoli o gwmpas eich hobïau, crefydd, a mwy.
Er mwyn gwneud y gorau o ‘ ch amser ar y campws, ceisiwch edrych ymlaen at yr adeg pan fydd eich gofyniad dosbarthiadau yn cael ei gynnig. Drwy gynllunio ar gyfer amserlen sy’ n cadw chi rhag mynd yn ôl ac ymlaen o’ ch ystafell I’ rydych dosbarth rydych chi’ n rhoi mwy o amser I chi I astudio, ymlacio neu gysgu.

Cael digon o gwsg. Efallai y bydd yn demtasiwn aros i fyny drwy’r nos “cramio” ar gyfer arholiadau, ond nid yw hyn yn syniad da. Profwyd bod y myfyrwyr sy’n cael y nifer priodol o gwsg yn gwneud yn well mewn arholiadau. Mae hyn oherwydd eu bod yn fwy effro a sylwgar wrth sefyll profion.
Mae’n bwysig dewis eich dosbarthiadau’n ddoeth. Ceisiwch osgoi cymryd llawer o ddosbarthiadau yr ydych yn mynd i orfod neilltuo llawer o amser a sylw i bawb ar unwaith. Yn hytrach, bob yn ail, y cyrsiau caletach hyn gyda rhai haws i wneud eich Semester a’ch profiad yn y coleg yn llawer haws.

Be the first to comment on "Cyngor Cadarn Am Ddewis Coleg Mawr"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*