Peidiwch Ag Edrych Unman Arall Nes I Chi Ddarllen Y Cynghorion Gwych Hyn Am Deithio

Gwario mwy o arian ar Westy gwell na ‘ r un sy ‘ n rhad, ond gall fod mewn ardal wael. Mae prisiau rhad yn denu cwsmeriaid, ond cofiwch eu bod hefyd yn denu pobl gystuddiedig hefyd. Treuliwch ychydig o ddoleri yn ychwanegol ac archebu gwesty sydd mewn ardal nicely gydag adolygiadau gwell I gychwyn. Rydych chi ‘ n gwybod bod angen iddyn nhw gael eich hylifau a ‘ ch pethau ymolchi trwy ddiogelwch, ond gall pethau ychwanegol bob amser ddod yn handi. Efallai y bydd angen ychydig mwy o fyrbrydau ar y ffordd, fel tote sothach, neu fel pecyn rhew mewn argyfwng. Yn anad dim, maent yn dod yn handi pan fyddwch yn pacio i ddychwelyd adref ac yn cael siwt nofio gwlyb wlyb i ‘ w rhoi yn eich bag.
Gall teithio mewn modd cyfeillgar i anifeiliaid anwes fod yn bleserus iawn os ydych yn cynllunio ymlaen llaw. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod os yw’ ch anifail anwes yn teithio’ n dda cyn ei orfodi I farchogaeth auto hir. Gall y rhyngrwyd eich helpu i ddod o hyd i lety a chyrchfannau cyfeillgar anifeiliaid anwes sy ‘ n gallu gwneud vacatsiynu gyda ‘ ch anifail anwes hwyl ac yn rhad. Wedi mynd Mae dyddiau gadael eich ffrind blewog adref.Pan fyddwch chi ‘ n penderfynu teithio, bydd eich disgwyliad yn fwynhad. Os ydych chi ‘ n cadw mewn cof yr awgrymiadau a ‘ r Cyngor yn yr erthygl hon, yna byddwch yn cael cyfle i wneud y gorau o ‘ ch taith nesaf. Yr hyn sy’ n bwysig yw eich bod yn dod mor agos ag y gallwch in yr hyn yr oeddech yn ei ragweld ac yn teimlo’ n gwbl fodlon ar ôl I chi ddychwelyd.
That I benderfynu a ddylech chi brynu yswiriant teithio, mae angen I chi edrych ar faint mae’r trip yn mynd I’w gostio. Rywbryd yn y dyfodol, ni ellir canslo llawer o amheuon heb rywfaint o gosb ariannol. Mae edrych i weld faint o risg sydd eisoes mewn perygl os oes rhaid canslo yn ffordd wych o gael syniad o’r hyn y gallech fod yn fodlon ei wario i yswirio trip.
Cymerwch lun o ‘ ch bagiau rydych chi ‘ n eu gwirio. Bydd yn arbed tipyn o amser a galar i chi os dylai fynd ar goll yn ystod trafnidiaeth. Byddwch yn gallu cyflwyno llun o ‘ r bag i ‘ r cwmni hedfan ac ni fydd ganddynt unrhyw gwestiwn ynghylch a yw ‘ r bag y maent wedi ‘ i ganfod yn eich lle chi ai peidio. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn gwledydd lle gallai ansawdd eu dŵr faucet fod yn amheus. Mae’ n well talu ychydig yn fwy o bosibl a bod yn ddiogel na mentro mynd yn sâl oherwydd dŵr faucet halogedig.

Wrth I chi gynllunio eich gwyliau, peidiwch â bod yn swil’m ddefnyddio eich milltiroedd taflenni aml ar gyfer amrywiaeth eang o perks teithio. Nid yw pentyrru eich milltiroedd yn syniad da, oherwydd nid oes neb yn gwybod a fyddant yn werth unrhyw beth yn y dyfodol. Ewch ymlaen a’ un masnachu I mewn ar gyfer hedfan am ddim neu unrhyw beth arall a fyddai’ n gwneud eich profiad teithio ychydig yn haws.
Gall cael cyfres dda o fapiau neu atlas ffordd arbed un rhag trychineb posibl os ydynt yn mynd ar goll neu ddyfeisiau map electronig fel GPS neu ffonau clyfar yn cael eu rhedeg allan o fatri. Mae llawer o bethau ‘ n gallu achosi electroneg i gamweithredu a stopio gweithio. Gall cael opsiwn wrth gefn arbed un daith.
Pan fyddwch yn cynllunio taith, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen adolygiadau ar-lein. Gallwch arbed llawer o gur pen a llawer o arian drwy edrych ar eich gwesty, bwyty neu fan twristiaeth ar-lein yn gyntaf. Dysgwch o brofiadau eraill sydd wedi ymweld â ‘ r lleoedd hyn fel y gallwch wneud penderfyniadau mwy hyddysg.
Cofiwch bacio pecyn trwsio gwydr llygaid os ydych chi ‘ n gwisgo sbectol. Os bydd eich sbectol yn torri tra’ ch bod I ffwrdd ar wyliau, gall fod yn anodd dod o hyd I’ r rhannau cywir ac provide, yn enwedig os ydych chi mewn gwlad dramor. Does dim byd gwaeth na mynd yn holiday a methu gweld y golygfeydd.

Cyn archebu excursion, gofalwch eich bod yn gwirio a oes angen fisa ar wlad I gael mynediad. Mae gan wledydd gwahanol anghenion dogfen gwahanol a gall gymryd peth amser i dderbyn y rhai priodol. Dylech fod yn ymwybodol, hyd yn oed gyda fisa mewn llaw, nad yw ‘ n gwarantu y byddwch yn cael dod i mewn i ‘ r wlad.
That I rai, y daith ar y ffordd yw’ r unig ffordd o deithio. Os ydych chi ‘ n mynd i fynd ar daith, gwnewch y pethau syml hyn ymlaen llaw fel na fyddwch yn sownd hanner ffordd ar draws y wlad. Rhif un, siŵr o gael newid olew! Rhif dau, a yw eich mecanydd yn rhoi’ ch automobile a unwaith drosodd cyn I chi adael. Y peth olaf sydd ei angen arnoch yng nghanol dim lle yw methiannau mecanyddol y gellir eu hatal yn hawdd.
Mae llawer o ‘ r cyrchfannau teithio mwyaf egsotig, rhamantus mewn ardaloedd sy ‘ n agored i drychinebau naturiol. Mae rhai trychinebau yn dymhorol-diwedd yr haf a chwymp yn tymor corwynt yn y Caribî, er enghraifft. Dylai teithwyr sy ‘ n arwain at feysydd a allai fod yn destun trychinebau tymhorol fod yn ymwybodol o ‘ r ffaith honno, rhag ofn eu bod yn eu cael eu hunain mewn sefyllfa o ddianc.
Wrth deithio mewn gwlad dramor, peidiwch â newid eich arian mewn Cyfnewidfa. Gall cael arian cyfred tramor gael ei wneud mewn ffordd well. Ewch i ‘ r ATM agosaf a chymryd rhywfaint o arian. Mae ‘ r ATM a ‘ r banciau ‘ n cynnig cyfraddau cyfnewid parhaus heb y ffioedd, a hyd yn oed gyda ‘ r tâl gwasanaeth, mae fel arfer yn llai costus na mynd i ‘ r Gyfnewidfa arian cyfred.

Be the first to comment on "Peidiwch Ag Edrych Unman Arall Nes I Chi Ddarllen Y Cynghorion Gwych Hyn Am Deithio"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*